Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Biuro Działalności Gospodarczej
CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW - UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Planowania Przestrzennego
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Planowania Przestrzennego
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Biuro Gospodarki Odpadami
DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH Wydział Kultury i Sportu
DOWÓD OSOBISTY Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA – OSOBY FIZYCZNE NIE BĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
KONTROLA STOWARZYSZEŃ LUB FUNDACJI - USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB Wydział Komunikacji Miejskiej
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ Wydział Komunikacji Miejskiej
LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Wydział Komunikacji Miejskiej
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
OPŁATA TARGOWA Wydział Finansowy
OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Planowania Przestrzennego
PODATEK LEŚNY Wydział Finansowy
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wydział Finansowy
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Wydział Finansowy
PODATEK ROLNY Wydział Finansowy
POKRYCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM I ŻOŁNIERZOM UZNANYM ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
POZWOLENIE NA BUDOWĘ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
PRZYZNANIE GRUDZIĄDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY DLA CZŁONKÓW RODZINY, KTÓRA MA NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
PRZYZNANIE GRUDZIĄDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW (RODZICA) LUB MAŁŻONKA RODZICA, KTÓRZY MIELI NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
PRZYZNANIE GRUDZIĄDZKIEJ KARTY SENIORA Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY (OGÓLNOPOLSKIEJ) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
PRZYZNAWANIE PATRONATU PREZYDENTA GRUDZIĄDZA Biuro Prezydenta
REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK) Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
REJESTR WYBORCÓW/UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M. Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB/WYKREŚLENIE Z REJESTRU SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWY RYB Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
REJESTRACJA URODZEŃ Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
REJESTRACJA ZGONÓW Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
REJESTRACJA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
REKOMPENSATA UTRACONEGO WYNAGRODZENIA LUB DOCHODU W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ARCHIWALNYCH ZBIORÓW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Biuro Działalności Gospodarczej
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
UDOSTĘPNIANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW LUB MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW INFORMACYJNYCH Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DANYCH BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH (OSOBOWO-ADRESOWYCH) Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GRUDZIĄDZA ORAZ REJESTRU PESEL Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW REALIZACJI INWESTYCJI Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UDOSTĘPNIENIE REJESTRÓW, KARTOTEK, SKOROWIDZÓW, WYKAZÓW, ZESTAWIEŃ TWORZONYCH NA PODSTAWIE BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ULGI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (UMORZENIE, ODROCZENIE, RATY) Biuro Gospodarki Odpadami
ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Wydział Finansowy
UMIESZCZANIE NA ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UZNANIE OJCOSTWA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZNANIE ZA OSOBĘ POSIADAJĄCA NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEWÓZ Z ZAGRANICY ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH, KTÓRE POCHOWANE ZOSTANĄ NA TERENIE GRUDZIĄDZA Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Zdrowia
UZYSKANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA UE Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ (ŚLUB KONKORDATOWY) Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZOBOWIĄZANIE DO PODDANIA SIĘ LECZENIU ODWYKOWEMU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Zdrowia
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU DZIAŁKI/NIERUCHOMOŚCI NA LUB POZA OBSZAREM ZDEGRADOWANYM, OBSZAREM REWITALIZACJI, SPECJALNĄ STREFĄ REWITALIZACJI Wydział Funduszy Europejskich
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH Wydział Kultury i Sportu
WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZDWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH Wydział Kultury i Sportu
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Wydział Edukacji
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO (TRANSKRYPCJA AKTU) Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
WPISANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
WPISY ADNOTACJI DO DOWODU REJESTRACYJNEGO np. GAZ, HAK, TAXI Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WYDANIE DECYZJI O PODZIALE NIERUCHOMOŚCI Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO z powodu braku miejsc na kolejne wpisy terminu badań technicznych Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WYDANIE DUPLIKATU GRUDZIĄDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
WYDANIE DUPLIKATU GRUDZIĄDZKIEJ KARTY SENIORA Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY (OGÓLNOPOLSKIEJ) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MAJĄCEJ ZNACZNIE OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH ZNACZNIE OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (w skrócie PKK) Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WYDANIE WYPISU, WYPISU I WYRYSU, WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE Wydział Komunikacji Miejskiej
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NP. O REJESTRACJI POJAZDU, WYDANIU KARTY POJAZDU Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OBJĘCIU DANEJ NIERUCHOMOŚCI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU Biuro Lasów Komunalnych
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH Wydział Kultury i Sportu
WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYDAWANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBOM, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYDAWANIE ORZECZEŃ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ OSOBOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O INWALIDZTWIE LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH Wydział Kultury i Sportu
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PRZED DEKLAROWANYM OKRESEM POBYTU W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
WYMIANA/WYDANIE WTÓRNIKA KRAJOWEGO PRAWA JAZDY Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Planowania Przestrzennego
WYREJESTROWANIE POJAZDU Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH Wydział Finansowy
ZAŚWIADCZENIE O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W FORMIE CYWILNEJ Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Biuro Działalności Gospodarczej
ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO Wydział Komunikacji Miejskiej
ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM Wydział Komunikacji Miejskiej
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM Wydział Komunikacji Miejskiej
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY Wydział Komunikacji Miejskiej
ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW Wydział Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
ZGROMADZENIA Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO ORAZ ZAWIESZENIE I ODWIESZENIE E-DOWODU Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W TUTEJSZEJ EWIDENCJI Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ZGŁOSZENIE/ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW Wydział Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
ZMIANA IMIENIA/IMION DZIECKA W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA Urząd Stanu Cywilnego - Referat Stanu Cywilnego
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Referat Budownictwa
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO/NAGRODY/WYRÓŻNIENIA* DLA ZAWODNIKA BĄDŹ WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA* DLA TRENERA/DZIAŁACZA Wydział Kultury i Sportu