Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

KONTROLA STOWARZYSZEŃ LUB FUNDACJI - USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane” – obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ww. ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m. in.:

 1. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
 2. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Prezydent Grudziądza, zwraca się do nadzorowanych organizacji o złożenie pisemnych wyjaśnień w drodze oświadczeń (oświadczenie – do pobrania tutaj lub ), czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Oświadczenie takie powinno zostać podpisane przez osobę (y) umocowaną (e) do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami Statutu organizacji.
Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami „instytucja obowiązana” może zostać poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, I piętro, pok. 16, tel. 56 45 10 381 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (złożenie wniosku)

Opłaty

Oświadczenie nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 • ustawa z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Kurs znajduje się na stronie: http://kursy.tomorrow.pro.

UWAGA!

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

19.08.2022