Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

REKOMPENSATA UTRACONEGO WYNAGRODZENIA LUB DOCHODU W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego, złożony nie później niż w ciągu 3 m-cy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych (do pobrania tutaj lub ),
 • zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych i wypłaceniu uposażenia za czas trwania tych ćwiczeń,
 • zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub Naczelnika Urzędu Skarbowego określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu przez żołnierza rezerwy (do pobrania tutaj  lub ),
 • dowód osobisty do wglądu.

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 • wydanie decyzji o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 • decyzja o umorzeniu postępowania.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

 • w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

 • art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącymi żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881),
 • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki przysługuje żołnierzowi, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godz. odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy. Świadczenie nie przysługuje żołnierzowi rezerwy, jeśli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki nie może być wyższa od 1/21 do 2,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

11.05.2020