Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku określający charakterystykę inwestycji (do pobrania tutaj  lub ) oraz:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficnego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, ma który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 598,00 zł płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji (za wydanie decyzji o warunkach zabudowy zwolniony hest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek dotyczy). Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu numer: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 471 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, nie zmieniają jego formy architektonicznej, nie oddziałują na środowisko, a także roboty nie wymagające pozwolenia na budowę.
Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

04.02.2022