Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WPISANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Tryb rejestracji wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw UE (z wyjątkiem Danii) w sprawach wszczętych po 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem Konsula (Rumunia – od 01.01.2007 r., Bułgaria – od 01.01.2007 r., Chorwacja – od 01.07.2013 r.).

2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 2 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem Konsula).

3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw do 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w Sądzie Okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania, chyba że umowa międzynarodowa (dwu lub wielostronna) przewidywała uznanie z mocy prawa, przed tym okresem np. z byłym ZSRR, Czechosłowacją, Białorusią, Ukrainą, Litwą.

W przypadku wyroku wydanego przez sąd państwa członkowskiego UE od 1 maja 2004 roku lub przez sąd państwa niebędącego członkiem UE od 1 lipca 2009 roku wymagamy przedłożenia następujących dokumentów:

 1. wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (do pobrania tutaj lub ),
 2. wyrok rozwodowy w oryginale,
 3. tłumaczeniw przysięgłe wyroku na język polski,
 4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE (oprócz Danii) zaświadczenie określone w załączniku II - Rozporządzenia Rady UE 2019/1111,
 5. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku, na podstawie art. 1145–1149 Kodeksu postępowania cywilnego – dokument stwierdzający, ze orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 6. ponadto, w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia: oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem,
 7. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej – 11 zł,
 8. ważny dokument tożsamości.

UWAGA! Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli (art. 1146 § 1 KPC):

 1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 2. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 3. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 4. strona w toku postępowania pozbawiona była możliwości obrony;
 5. sprawa o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 6. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 7. uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5a, tel. 56 45 10 371 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 11,00 zł za wpisanie wzmianki.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za wpisanie wzmianki.

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 1805),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022, poz. 1681),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1111z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U.UE.L.2019.178.1).

Tryb odwoławczy

W razie odmowy dokonania czynności kierownik USC zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów),
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC,
 • za pośrednictwem Konsula RP.

30.09.2022