Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (w skrócie PKK)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (do pobrania tutaj ) oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna aktualna, kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 (w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem wy-dane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne (przy kat. C, C1 ,D, D1, CE, C1E, DE, D1E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1,A2 B1, B,T) – rodzic wypełnia zgodę w urzędzie, w obecności urzędnika,
 • kserokopia prawa jazdy, jeżeli wnioskodawca posiada prawo jazdy.

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, Wydział Komunikacji ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 398, w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Wydanie PKK jest bezpłatne. Po 2 dniach od zdania egzaminu państwowego należy zgłosić się z dokumentem tożsamości w celu dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy.
Opłaty za dokument wydany po raz pierwszy, po egzaminie:

 • cena prawa jazdy – 100,00 zł.
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłaty pobierane są w kasie Urzędu, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pokój 6, w godz. 7.00 – 15.00, we wtorki 7.30 - 15.30, w piątki 7.00 – 12.30 lub na konto:
Urząd Miejski w Grudziądzu, PKO BP SA O/1 w Grudziądzu, nr: 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645 – „opłata za wydanie prawa jazdy + opłata ewidencyjna”.


Termin i sposób realizacji

Wygenerowanie PKK – 2 dni robocze od dnia złożenia dokumentów.
Odbiór prawa jazdy – 14 dni od dnia dokonania opłaty.


Podstawa prawna

 • ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz.341 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument generowany w systemie „Kierowca” niezbędny do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Dla osób ubiegających się o prawo jazdy danej kategorii po raz pierwszy, PKK jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia.
 2. PKK generowany jest również w przypadku ubiegania się o zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu oraz skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty należy przedłożyć w oryginale.

14.10.2019