Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać informacje zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 1. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”;
  Oświadczenie, powinno zawierać także:
  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 • zaświadczenie NIP (uwierzytelniona kopia);
 • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do KRS.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Środowiska, ul. gen. Sikorskiego 32-36, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 259 lub 56 45 10 262, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 50 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku. Opłatę można uiszczać gotówką w Kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

Wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. w Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Od-woławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

14.06.2022