Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego z uzasadnieniem (do pobrania tutaj  lub ),
 • dokument potwierdzający ważne względy przemawiające za wydaniem zezwolenia na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
 • dokument tożsamości – do wglądu.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł za wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z podaniem w tytule przelewu czego dotyczy sprawa.

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 286) - art. 4,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2463) - art. 76, pkt 10,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy

 • Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC zapewnienie a istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa przed ustawowym terminem, powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 • Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego w Grudziądzu o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają ww. odmowę. Prawomocne postanowienie Sądu jest wiążące dla Kierownika USC.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Małżeństwo przed Kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, Kierownik USC udziela na piśmie.

23.06.2020