Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, (wniosek do pobrania tutaj ),
 • oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 38,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463) art. 2 ust. 6, art. 44 i art. 49,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika USC w Grudziądzu. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego.
 • Wniosek składa się do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą zaświadczenie może uzyskać za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
 • Zaświadczenie traci moc po upływie 6 - miesięcy od dnia jego sporządzenia.
 • W przypadku załatwiania sprawy poprzez platformę ePUAP możliwe jest dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych KIR Paybynet.
 • Informujemy, że zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

23.06.2020