Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDAWANIE ORZECZEŃ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ OSOBOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O INWALIDZTWIE LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj lub ) oraz: 

 • kopię (oryginał do wglądu) jednego z wymienionych orzeczeń o:
  • niezdolności do pracy wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • inwalidztwie wydanego przed 1 stycznia 1998 r. zaliczającego do jednej z grup inwalidów,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r., przy czym osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny powinny załączyć decyzję w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • kopię dokumentacji medycznej (np. karty leczenia szpitalnego, wyniki istotnych dla schorzenia badań, karty z poradni specjalistycznych, opis zdjęcia rtg, posiadana dokumentacja psychologiczna) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (pieczątka podmiotu, potwierdzenie, data i podpis osoby potwierdzającej) lub pracownika Urzędu – po udostępnieniu oryginałów do wglądu,
 • dokument tożsamości (do wglądu) osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika,
 • kopię (oryginał do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora albo sporządzonego notarialnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu osoby zainteresowanej (wymagane w sytuacji składania wniosku przez opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225 lub 228, 304, 424 lub Wydział Spraw Społecznych, pokój 224, tel. 45 10 321, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie może złożyć osoba, która posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku, gdy dokumentacja załączona do wniosku jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, Przewodniczący Zespołu wzywa na piśmie wnioskodawcę do jej uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • O terminie rozpoznania wniosku powiatowy zespół zawiadamia wnioskodawcę nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpatrzenia.
 • Udział osoby zainteresowanej w posiedzeniu jest obowiązkowy.
 • Wnioski rozpatruje jednoosobowo lekarz – członek zespołu.
 • Zespół może skierować osobę zainteresowaną na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy (badania specjalistyczne przeprowadzane przez Wojewódzki Zespół na podstawie skierowania Powiatowego Zespołu są nieodpłatne).
 • Orzeczenie doręcza się na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
 • W wyniku postępowania Zespół wydaje orzeczenie, w którym:
  • określa stopień niepełnosprawności oraz okres ważności orzeczenia na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w rubryce „wymagane dokumenty”,
  • ustala wskazania stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Oświadczenie celu wydania orzeczenia (do pobrania tutaj lub )

22.08.2018