Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj  lub  ) oraz:

 • oświadczenie dotyczące spełniania wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 (do pobrania tutaj   lub ),
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (do pobrania tutaj   lub ),
 • wykaz zatrudnionych kierowców wraz z informacją z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy/zatrudnionych kierowców (maksymalnie 1 miesiąc przed datą wniosku),
 • kserokopia orzeczenia olekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • wykaz pojazdów samochodowych (do pobrania tutaj  lub ) zawierający następujące informacje:
  • marka, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • kraj rejestracji,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424, lub bezpośrednio do Wydziału Komunikacji Miejskiej – Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów, ul. Piłsudskiego 51, pok. 26, tel. 56 45 10 432 w poniedziałki środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie miasta Grudziądza pobiera się opłatę stałą w wysokości:
200 zł: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
250 zł: gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 15 do 30 lat,
300 zł: gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 30 do 50 lat

 - 10% powyższej opłaty za każdy zgłoszony pojazd oraz 1% za wypis do licencji.

Za wymianę licencji (w przypadku zmiany danych zawartych w licencji) opłata wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Wskazane powyżej opłaty należy uiścić:

w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00.
Wpłaty można również dokonać na konto:
Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 , 86-300 Grudziądz
Nr 86 1020 5040 0000 6002 0086 2110
tytuł wpłaty: opłata za licencję oraz wypis do licencji.


Termin i sposób realizacji

W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
 • Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220),
 • rozporządzenie Ministra Infrstruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zmiana (druk do pobrania tutaj   lub )

01.09.2022