Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZNANIE OJCOSTWA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • dokument tożsamości rodziców dziecka – do wglądu,
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o ciąży lub kartę ciąży,
 • jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do skuteczności uznania potrzebna jest jego osobista zgoda na uznanie.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 4, tel. 56 45 10 480 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje od ręki.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086) – art. 72-77, 89, 891, 901,
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463) – art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Uznanie ojcostwa może nastąpić przed: wybranym Kierownikiem USC, sądem opiekuńczym, polskim konsulem, jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim, notariuszem, wójtem, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi.
 • Uznać można dziecko, co, do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie lub separację małżeństwa, lub w przypadku matki wdowy 300 dni od daty zgonu męża. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego małżonka.
 • Uznanie ojcostwa można nastąpić w stosunku do dziecka:
  • poczętego (przed jego urodzeniem się),
  • urodzonego, do 18 roku życia, o zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
 • Sytuacje, w których nie można uznać dziecka (przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa) przed Kierownikiem USC/Konsulem:
  • osiągnięcie przez dziecko pełnoletności,
  • przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego Kierownika USC lub Konsula,
  • wątpliwość, co do pochodzenia dziecka,
  • wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa,
  • nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.
 • Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania dziecka rodzice składają zgodne oświadczenia w przedmiocie jego nazwiska.
 • Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez Kierownika USC lub Konsula powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed Sądem Opiekuńczym. Kierownik USC albo Konsul, który odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa w terminie 7 dni od dnia odmowy – powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed Sądem Opiekuńczym.
 • Uznanie ojcostwa jest dobrowolnym i osobistym aktem mężczyzny. Do skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie ojcostwa przez matkę dziecka jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny lub w ciągu 3 - miesięcy od daty uznania ojcostwa.
 • Kierownik USC wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

23.06.2020