Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz (druk) „wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” (do pobrania tutaj  lub ) oraz „wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym” (do pobrania tutaj  lub ) oraz:
 • wykazanie przepisu prawa materialnego na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu), uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 • dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (do pobrania tutaj   lub ),
  • dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.
 1. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pok. 17, tel. 56 45 10 382 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (złożenie wniosku)

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31.00 zł, którą można uiścić w Kasie, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok.6 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.00, we wtorek w godz. 7.30 – 16.30, w piątek w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto
Nr 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645
tytuł wpłaty: opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Opłata skarbowa w wysokości 17.00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika. Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

W terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 1 miesiąca.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U z 2015 r. poz. 1604),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119/1).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w jej posiadaniu.

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

19.08.2022