Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

PODATEK LEŚNY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • dla osób fizycznych – informacja o lasach IL-1, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości podatku,
 • dla osób prawnych – deklaracja na podatek leśny DL-1, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Finansowy Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 100, tel. 56 45 10 242, 243, 319 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

 • dla osób fizycznych – w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • dla osób prawnych – podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1154),
 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M. P. poz. 950).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Ustalony w decyzji podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W przypadku osób prawnych zadeklarowany podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny można wpłacić gotówką, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 w kasach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

 • ul. Ratuszowa 1, przyziemie,
 • ul. Mickiewicza 28/30, Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 6,
 • lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Formularze IL–1 i DL–1 wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej – http://bip.grudziadz.pl/strony/menu/195.dhtml

 

14.02.2022