Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE DECYZJI O PODZIALE NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj  lub ) oraz: 

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis y katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej,
 • wstępny projekt podziału (w niezbędnej liczbie egzemplarzy),
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku i do tej chwili nie utraciła swej ważności.

Po uzyskaniu opinii co do zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapa z projektem podziału (w niezbędnej liczbie egzemplarzy).

Komórka organizacyjna

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ratuszowa 1, budynek C, II piętro, pok. 9, tel. 56 45 10 280 lub Biuro Obsługi Interesantów, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 w piątki w godz. 7:00 – 13:30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydział przekazuje wniosek do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego oraz Zarządu Dróg Miejskich w celu zaopiniowania wstępnego projektu podziału.

23.12.2022