Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (do pobrania tutaj ) określający charakterystykę inwestycji oraz:

 • oświadczenie o przejęciu warunków wynikających z dokonanego zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj  ),
 • zgodę inwestora poprzedniego na przeniesienie jego zgłoszenia na rzecz wnioskodawcy w przypadku, gdy własność nieruchomości lub uprawnień wynikających z użytkowania wieczystego nieruchomości objęte zgłoszeniem po dokonaniu zgłoszenia nie przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie zgłoszenia.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w kwocie 90 zł., płatną z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu numer: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna pod adresem: http://bip.grudziadz.pl/strony/19311.dhtml

28.07.2021