Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZNANIE ZA OSOBĘ POSIADAJĄCA NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO 

 • wniosek żołnierza odbywającego służbę wojskową o uznanie za żołnierza samotnego (do pobrania tutaj lub ),
 • wniosek poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej,
 • zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Grudziądzu o powołaniu do odbycia lub zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej określające dzień stawienia się do czynnej służby wojskowej,
 • umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały.

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji o uznaniu za żołnierza samotnego,
 • wydanie decyzji o odmowie uznania za żołnierza samotnego,
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

UZNANIE ZA OSOBĘ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

 • wniosek (do pobrania tutaj  lub ), złożony przez:
  • osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej,
  • żołnierza odbywającego tę służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo,
  • absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenia wojskowe,
  • uprawnionego członka rodziny wyżej wymienionych,
 • karta powołania (kserokopia), w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wystawione przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Grudziądzu lub dowódcę jednostki wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu np.:
  • zaświadczenie o dochodach tych członków rodziny, którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w o wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),
  • zaświadczenie z właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wysokości otrzymywanych zapomóg,
  • odcinek z renty lub emerytury,
  • oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku,
 • do wglądu:
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu,
 • wydanie decyzji o odmowie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu,
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

 • w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

 • art. 127 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),
 • art. 35 § 2 i 3 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.).

UZNANIE ZA OSOBĘ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

 • art. 127 ust. 1 i 3, art. 59 i art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1541 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywających czynna służbę wojskową (Dz. U. z 2015 r, poz. 1478 z późn. zm. ),
 • art. 35 § 2 i 3 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

UZNANIE ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Za żołnierza samotnego może być uznana osoba nie będąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu mieszkalnego.

Decyzję wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do służby.

UZNANIE ZA OSOBĘ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Decyzję o uznaniu osoby której wydano kartę powołania, żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wydaje Prezydent Grudziądza ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – po dniu stawienia się do odbycia tej służby.

Żołnierzom czynnej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową pozostającym na jego wyłącznym utrzymaniu(żona, dzieci, rodzice oraz osoby względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie najniższego wynagrodzenia lub wyższej od niej. Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki na podstawie udokumentowanego wniosku żołnierza.

11.05.2020