Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MAJĄCEJ ZNACZNIE OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj lub ) oraz:

 • oryginał do wglądu prawomocnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanki określonej w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), tj. ustalenia znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej: dowód wpłaty z kasy Urzędu lub wydruk elektronicznie wygenerowanego dokumentu bankowego,
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 • dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej (do wglądu); w przypadku osób niepełnoletnich dokument tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego,
 • dokument tożsamości opiekuna prawnego lub kuratora ustanowionego przez sąd (do wglądu; dokument wymagany w sytuacji składania przez niego wniosku dotyczącego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo),
 • oryginał (do wglądu) postanowienia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora (wymagane w sytuacji składania wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora),
 • oświadczenie dotyczące poprzedniej karty parkingowej (wymagane w sytuacji, np.: kradzieży, zagubienia, zniszczenia karty, zmiany danych osobowych),
 • poprzednią kartę parkingową – w przypadku wniosku o wydanie nowej karty w sytuacji np.: zniszczenia karty, zmiany danych osobowych.

Oświadczenie dotyczące karty parkingowej (do pobrania tutaj lub )

Oświadczenie o utracie lub zniszczeniu poprzedniej karty parkingowej (do pobrania tutaj  lub )

Oświadczenie w sprawie doręczenia karty parkingowej (do pobrania  tutaj  lub )

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (do pobrania tutaj  lub )

Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu (do pobrania tutaj  lub )

Klauzula RODO (do pobrania tutaj  lub )


Komórka organizacyjna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 320 lub 321, e-mail: pzon@um.grudziadz.pl w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest opłata w wysokości 21,00 zł, której można dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Ratuszowa 1, przyziemie) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Bank PKO BP S.A. 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645.


Termin i sposób realizacji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przekazana zostanie w formie pisemnej informacja o terminie i miejscu odbioru karty.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 12725 z późn. zm.),
 • uchwała Nr LVI/463/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 7053).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Od odmowy przyznania karty parkingowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek składa się osobiście do wybranego Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek jest podpisywany przez Wnioskodawcę w obecności Przewodniczącego Zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Możliwość złożenia wniosku z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym za pośrednictwem operatora pocztowego - do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 • Wydanie karty parkingowej może nastąpić po zakończeniu postępowania odwoławczego i dostarczeniu decyzji ostatecznej.

 • Prawomocność orzeczenia oznacza, iż osoba zainteresowana nie złożyła
  w określonym terminie odwołania od orzeczenia ustalającego niepełnosprawność lub postępowanie odwoławcze wszczęte na skutek złożonego odwołania zostało zakończone wydaniem decyzji ostatecznej lub osoba zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.

 • Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
  1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składa jeden
  z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 • Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty. Wystarczające jest pełnomocnictwo sporządzone w zwykłej formie pisemnej.

 • Karta parkingowa za zgodą osoby niepełnosprawnej może zostać doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
  2012 r.- Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  Kartę parkingową wydaną:
  1) osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
  3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd - po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 • Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

 • Karta parkingowa traci ważność:
  1) po upływie terminu ważności karty;
  2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano kartę;
  3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
  4) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

 • Osoba niepełnosprawna, na którą wystawiona została karta parkingowa, kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę może:
  1.    pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do  zakazów wyrażonych znakami określonymi w § 33 ust. 2 rozporządzenia
  w sprawie znaków i sygnałów drogowych:
  -    B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”   
  -    B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  -    B-3a „zakaz wjazdu autobusów”
  -    B-4 „zakaz wjazdu motocykli”
  -    B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”
  -    B-35 „zakaz postoju”B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  -    B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”  
  -    B-39 „strefa ograniczonego postoju”  
  2.    parkować  w miejscach odpowiednio oznakowanych; umieszczona pod znakiem D-18: „parking”, D-18a: „parking-miejsce zastrzeżone” lub D-18b:„parking zadaszony” tabliczka T-29: informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

 • Regulamin Strefy Płatnego Parkowania  na terenie gminy-miasto Grudziądz ustala zerową stawkę opłaty za parkowanie za pierwsze 3 godziny parkowania przez osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową tylko w przypadku postoju na miejscach wyznaczonych na zasadzie wyłączności dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakami D-18a "parking- miejsca zastrzeżone" wraz z tablicą T- 29; po upływie 3 godzin parkowania osoba niepełnosprawna musi opłacić postój na kopercie według obowiązujących stawek bądź zmienić miejsce parkingowe na inne oznaczone znakami D-18a i T-29.

 • Kwestie opłat za parkowanie w innych miejscowościach regulują przepisy lokalne.

 • Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby, np. motocykl - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty
  oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 • Emblemat inwalidzki naklejony na szybę pojazdu samochodowego nie uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Stanowi on tylko oznaczenie pojazdu, którym porusza się osoba niepełnosprawna.

17.02.2023