Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki (adres i nr telefonu kontaktowego) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywne, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • informacja o innych lokalizacjach prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły lub placówki (adres i nr telefonu kontaktowego);
 • statut szkoły lub placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej;
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
 • pozytywna opinia Kuratora Oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach medycznych opinię ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • statut szkoły lub placówki (oryginał);
 • projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego;
 • dane o kwalifikacjach dyrektora i pracowników pedagogicznych;
 • informacja organu prowadzącego o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe), możliwość realizacji innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,;
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Edukacji, ul. Sikorskiego 32-36, II piętro, tel. 56 45 10 396, 413 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Nie ma opłat.


Termin i sposób realizacji

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgło-szenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu właściwemu dla siedziby organu prowadzącego.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Dotyczy decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu wpisu. Stronie przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Grudziądza.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencjonującemu, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Prezydent Grudziądza wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji:

 • rodziców uczniów,
 • organ ewidencjonujący,
 • gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

05.11.2019