Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj  lub ) oraz:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1  – oświadczenie o niekaralności (do pobrania tutaj   lub ),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dot. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z kserokopią certyfikatu kompetencji zawodowych (do pobrania tutaj  lub ),

 • dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik,
 • opłata z tytułu pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424, lub bezpośrednio do Wydziału Komunikacji Miejskiej – Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów, ul. Piłsudskiego 51, pok. 26, tel. 56 45 10 432 w poniedziałki środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa pobiera się opłatę w wysokości:
800 zł – gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
900 zł – gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 15 do 30 lat,
1.000 zł – gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 30 do 50 lat.

Wskazane powyżej opłaty należy uiścić:
w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00.

Wpłaty można również dokonać na konto:
Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Nr 86 1020 5040 0000 6002 0086 2110
tytuł wpłaty: opłata za licencję.


Termin i sposób realizacji

W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrstruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.( Dz. Urz. UE L 300/51 z 14.11.2009).

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Certyfikat kompetencji zawodowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie: Instytut Transportu Samochodowego Zespół Certyfikacji Personelu ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. 22 438 54 00. Egzaminy oraz szkolenia przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przeprowadzane są przez Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych w Lipnikach/Bydgoszcz.

Zmiana (druk do pobrania tutaj   lub )

01.09.2022