Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wg określonego wzoru (do pobrania tutaj  lub ) oraz:

 • kserokopia książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi właściciela i numerem identyfikacyjnym psa,
 • kserokopia aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie, będące potwierdzeniem danych zawartych we wniosku.

Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska ul. gen. Sikorskiego 32-36, parter, pokój 6, tel. 56 45 10 226 lub 56 45 10 262 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata w wysokości 82,00 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.


Termin i sposób realizacji

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie wydaje się według miejsca utrzymania psa. Właściciel psa zobowiązany jest do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego w decyzji miejsca utrzymywania psa oraz o zbyciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany. Przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, w której utrzymywany jest pies w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

07.10.2019