Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” składa się na załączonym formularzu (do pobrania tutaj ). We wniosku należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania numeru PESEL tj. wskazać przepis, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL (patrz – pkt 7 wniosku).

Do wglądu:

 • cudzoziemiec – paszport, dowód osobisty może być okazany w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca o statusie UE tj. obywatela Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, dokumenty które potwierdzą dane wpisane we wniosku,
 • w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL jako obywatel polski – polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, w uzasadnionych przypadkach może być wymagane poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL (do pobrania tutaj  lub ) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 złotych oraz dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pok. 16, tel. 56 45 10 406, oraz Biuro Obsługi Interesantów, pok. 6, tel. 56 45 10 385, 401 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (tylko pobranie wniosku do wypełnienia oraz uzyskanie informacji o procedurze)

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł, którą można uiścić w Kasie, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.00, we wtorek w godz. 7.30 – 16.30, w piątek w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto
Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595
tytuł wpłaty: złożenie pełnomocnictwa.

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (tj. jednemu z rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnemu (tj. dziecku, wnukowi, prawnukowi) lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nie usunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119/1).

Tryb odwoławczy

Nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Numer PESEL (dla cudzoziemców)

 1. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy w Polsce powyżej 30 dni – numer PESEL zostanie nadany z urzędu (czyli bez konieczności składania oddzielnego wniosku).
 2. Wniosek o nadanie numeru PESEL składa osoba obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem - do dowolnego organu gminy.

WAŻNE: We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

19.08.2022