Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

REJESTRACJA ZGONÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty zmarłego (paszport w przypadku cudzoziemca),
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 • pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika,
 • książeczka wojskowa – w przypadku osób posiadających niniejszy dokument.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 2, tel. 56 45 10 414 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu;
 • 1 odpis skrócony aktu zgonu wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Akt zgonu oraz jego odpisy sporządzane są od ręki.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1681) - art. 92-95,
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r.  w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. 2021, poz. 1448),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1139) - § 7.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika USC w Grudziądzu.
 • Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zgon osoby zmarłej należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 • Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu osoby zmarłej. W USC w Grudziądzu rejestruje się zgony osób zmarłych na terenie miasta i gminy Grudziądz.
 • Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
  • małżonek,
  • krewni zstępni (np. dziecko),
  • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa),
  • Prawo do zgłoszenia zgonu przysługuje również osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowania osoby zmarłej.
 • Do sporządzenia aktu zgonu na podstawie postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu właściwy jest USC m.st. Warszawy.
 • W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej, niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.
 • Jeżeli okoliczności były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.
 • Zgłoszenie zgonu w USC zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Zarejestrowanie zgonu przez Kierownika USC w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

Uwaga! w przypadku niedostępności Rejestru Stanu Cywilnego (awaria systemu), USC zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.
Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

30.09.2022