Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (zgłoszenia) (do pobrania tutaj ) w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj ),

oraz w zależności od potrzeb:

 • odpowiednie szkice lub rysunki,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami lub ich kopie.

Ponadto do zgłoszenia budowy:

 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przyłączy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 oraz mikro instalacji biogazu rolniczego należy dołączyć:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta,
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy dołączyć:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez uprawnionego projektanta,
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych należy dołączyć:
  - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych  dokumentów,
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  - decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych należy dołączyć:
  - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych  dokumentów,
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za przyjęcie zgłoszenia budowy pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej płatną z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu numer: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 21 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli organ wniesie sprzeciw do zgłoszenie w drodze decyzji wówczas przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna pod adresem: http://bip.grudziadz.pl/strony/19311.dhtml

28.07.2021