Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W urzędzie:

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego” (do pobrania tutaj ), „zgłoszenie pobytu czasowego” (do pobrania tutaj ), lub „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (do pobrania tutaj ) oraz:

 • do wglądu (w oryginale) – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/domu – dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu/domu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt oraz do wglądu tytuł własności do lokalu i dowód osobisty wynajmującego, najemcy, właściciela lokalu,
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku osoby upoważnionej – pełnomocnictwo (do pobrania tutaj  lub ) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 • do wglądu dowód osobisty pełnomocnika lub paszport,
 • w przypadku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – wypełniony formularz „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (do pobrania tutaj ) oraz do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Przez internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy

Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

 • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilnoprawna – umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu),
 • lub w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów, na przykład skany,
 • w przypadku ubiegania się o zameldowanie przez pełnomocnika elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, parter, Biuro Obsługi Interesantów, pok. 6, tel. 56 45 10 385 lub 401 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (tylko pobranie wniosku do wypełnienia oraz uzyskanie informacji o procedurze)

Opłaty

 1. Usługa jest bezpłatna.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 3. Wydanie na wniosek zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
 4. Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, którą można uiścić w Kasie, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.00, we wtorek w godz. 7.30 – 16.30, w piątek 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595
  tytuł wpłaty: złożenie pełnomocnictwa lub wydanie zaświadczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (tj. jednemu z rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnemu (tj. dziecku, wnukowi, prawnukowi) lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

W dniu złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411 z późn. zm.),
 • art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119/1).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca zamieszkania.
 2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 3. Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
 4. Aby zameldować się przez internet lub dokonać zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w formie dokumentu elektronicznego należy to uczynić – poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu (art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. W przypadku zgłoszenia zameldowania drogą elektroniczną jeśli zostały dołączone wszystkie potrzebne dokumenty – zameldowanie nastąpi od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
 8. Po zameldowaniu na pobyt stały zostanie wydane bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu jest wydawane na wniosek oraz opłata skarbowa w wysokości 17.00 zł.

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (do pobrania tutaj lub ).

19.08.2022