Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku.


Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Środowiska, ul. gen. Sikorskiego 32-36, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 259 lub 56 45 10 262 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

1.
1) za wyszukiwanie informacji – 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;
2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku – 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych;
3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm × 297 mm (A4):
   a) za stronę kopii czarno-białej – 0,60 zł,
   b) za stronę kopii kolorowej – 6 zł.

2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), zwiększoną o:
1) nie więcej niż 4zł – za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2) nie więcej niż 10 zł – za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.

3. Opłaty pobiera się również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

4. Przesłanie kopii dokumentu lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.

Opłatę można uiszczać gotówką w Kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, w poniedziałki, środy, czwartki w godz.7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z dopiskiem opłata za udostępnienie informacji o środowisku.


Termin i sposób realizacji

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 • W dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentów, których dane zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

Podstawa prawna

 • art. 8 – 28 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat,
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostepnianie informacji o środowisku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

14.06.2022