Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • dla osób fizycznych – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie obowiązku w podatku od nieruchomości lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości podatku. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu oryginał aktu notarialnego,
 • dla osób prawnych – deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości składana w terminie do 31 stycznia roku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Wydział Finansowy Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 100, tel. 56 45 10 242, 243, 319 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

 • dla osób fizycznych – w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • dla osób prawnych – podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1185),
 • uchwała Nr LII/429/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5559).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Ustalony w decyzji podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

W przypadku osób prawnych zadeklarowany podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości można wpłacić gotówką, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 w kasach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

 • ul. Ratuszowa 1, przyziemie,
 • ul. Mickiewicza 28/30, Biuro Obsługi Interesantów, parter, pok. 6,
 • lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Formularze IN-1 i DN-1 wraz z załącznikami oraz uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości są dostępne na stronie internetowej – http://bip.grudziadz.pl/strony/menu/195.dhtml

14.02.2022