Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

POKRYCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM I ŻOŁNIERZOM UZNANYM ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierza samotnego (do pobrania tutaj lub ).

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony, do wniosku należy dołączyć:

 • umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu,
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę wojskową, stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia tej służby,
 • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
 • oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,
 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
 • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego oraz zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności żołnierza, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające, na jaki okres został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
 • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
 • oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych,
 • wydanie decyzji o odmowie pokrywania należności mieszkaniowych,
 • decyzja o umorzeniu postępowania.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

 • w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

 • art. 131 ust. 1 pkt. 1 lit. c, ust. 5a, ust. 6 oraz art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),
 • art. 35 § 2 i 3 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 t.j.),
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za samotnych, lub za osoby posiadające na utrzymaniu członków rodziny:

żołnierzy

 • odbywających służbę przygotowawczą,
 • absolwentów szkół wyższych, odbywających przeszkolenie wojskowe,
 • żołnierzy rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe trwające co najmniej trzydzieści dni,
 • pełniących czynną służbę wojskową w razie ogłoszenie mobilizacji lub wybuchu wojny, jeżeli odrębne przepisy na czas wojny nie stanowią inaczej.

Należności mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:

 • przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu/domu mieszkalnego, a w szczególności gdy:
  • ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
  • wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
  • wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.

Nie pokrywa się należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej 30 dni.

11.05.2020