Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (zgłoszenia) (do pobrania tutaj ) w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj  ),
 • zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części gdzie nastąpi podjęcie lub zaniechanie działań zmieniających warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopii tej ekspertyzy,
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami lub ich kopie.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli organ wniesie sprzeciw do zgłoszenia w drodze decyzji wówczas przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna pod adresem: http://bip.grudziadz.pl/strony/19311.dhtml

28.07.2021