Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH ZNACZNIE OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku (do pobrania tutaj  lub ) oraz:

 • dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej,
 • upoważnienie do reprezentowania placówki,
 • dokument (statut) potwierdzający prowadzenie przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki,
 • umowę leasingu lub umowę użyczenia oraz oświadczenie dotyczące pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych, którego wyłącznym użytkownikiem jest placówka (kiedy placówka nie jest właścicielem pojazdu),
 • poprzednią kartę parkingową w przypadku wniosku o wydanie nowej karty w sytuacji np. zniszczenia karty, zmiany danych.

Oświadczenie dotyczące karty parkingowej (do pobrania tutaj lub )

Oświadczenie o utracie lub zniszczeniu poprzedniej karty parkingowej (do pobrania tutaj  lub )

Klauzula RODO (do pobrania tutaj  lub )


Komórka organizacyjna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 320 lub 321, e-mail: pzon@um.grudziadz.pl w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest opłata w wysokości 21,00 zł, której można dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Ratuszowa 1, przyziemie) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Bank PKO BP S.A. 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645.


Termin i sposób realizacji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przekazana zostanie w formie pisemnej informacja o terminie i miejscu odbioru karty.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1272 z późn. zm.),
 • uchwała Nr LVI/463/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 7053).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Od odmowy przyznania karty parkingowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek placówki składa osobiście osoba upoważniona do jej reprezentowania. Istnieje możliwość złożenia wniosku z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym za pośrednictwem operatora pocztowego do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 • Wniosek placówki składa się do Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki. Wniosek jest podpisywany przez Wnioskodawcę w obecności Przewodniczącego Zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

 • Na jeden pojazd wykorzystywany przez placówkę do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.

 • Kartę parkingową wydaje się placówce na okres 3 lat.

 • W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

 • Kartę parkingową odbiera osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz upoważnienia do reprezentowania placówki  lub za zgodą w/w osoby może zostać doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Karta parkingowa traci ważność:
  1)   po upływie terminu ważności karty;
  2)   w przypadku zgłoszenia utraty karty przez placówkę, której   wydano kartę;
  3)   w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
  4)   w razie likwidacji placówki, której wydano kartę.

 • Kierujący pojazdem  należącym do placówki, przewożący osobę niepełnosprawną mającą znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką tej placówki może:
  1.    pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami określonymi w § 33 ust. 2  rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:
  -    B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”   
  -    B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  -    B-3a „zakaz wjazdu autobusów”
  -    B-4 „zakaz wjazdu motocykli”
  -    B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”
  -    B-35 „zakaz postoju”
  -    B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  -    B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”  
  -    B-39 „strefa ograniczonego postoju”  
  2.    parkować  w miejscach odpowiednio oznakowanych; umieszczona pod znakiem D-18: „parking”, D-18a: „parking-miejsce zastrzeżone” lub
  D-18b: „parking zadaszony” tabliczka T-29  informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

 • Regulamin Strefy Płatnego Parkowania  na terenie gminy-miasto Grudziądz ustala zerową stawkę opłaty za parkowanie za pierwsze 3 godziny parkowania pojazdów placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadających kartę parkingową, podczas wykonywania czynności statutowych – tylko w przypadku postoju na miejscach wyznaczonych na zasadzie wyłączności dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakami D-18a: "Parking- miejsca zastrzeżone" wraz z tablicą T-29; po upływie 3 godzin parkowania podmiot opłaca parkowanie według obowiązujących stawek.

 • Kwestie opłat za parkowanie w innych miejscowościach regulują przepisy lokalne.

 • Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby, np. motocykl - w widocznym miejscu
  w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 • Emblemat inwalidzki naklejony na szybę pojazdu samochodowego
  nie uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Stanowi on tylko oznaczenie pojazdu, którym porusza się osoba niepełnosprawna.

   

17.02.2023