Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (do pobrania tutaj lub ),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dokument tożsamości – do wglądu,
 • jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców),
 • jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów,
 • uwaga! jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu,
 • pełnomocnictwo – w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sprostowanie aktu:

 • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy ,
 • osoba mająca interes prawny, prokurator. 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł za odpis zupełny po sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z zaznaczeniem tytułu wpłaty: „opłata za sprostowanie treści aktu stanu cywilnego – na imię i nazwisko …….”.

Termin i sposób realizacji

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1681) - art. 35,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1921 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa sprostowania aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Grudziądzu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek składa się w USC, w którym został sporządzony akt podlegający sprostowaniu.
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje Sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub Kierownika USC, jeżeli:
  • sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
  • sprostowanie aktu stanu cywilnego przez Kierownika USC nie jest możliwe wyłącznie na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

30.09.2022