Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (do pobrania tutaj ) określający charakterystykę inwestycji oraz:

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, ,
 • kserokopia pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania tutaj  ) w przypadku zmiany stanu prawnego,
 • decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 317, tel. 56 45 10 290, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w Treść usługigodz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

Za wydanie (zmiany) decyzji pozwolenia na budowę pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej płatną z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu numer: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przepisu zawartego w art. 35 § 4 kpa w związku z art. 35 ust. 6 prawa budowlanego.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dostępna pod adresem: http://bip.grudziadz.pl/strony/19311.dhtml

28.07.2021