Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie (do pobrania tutaj lub ),
 • dowody osobiste jubilatów oraz osoby zgłaszającej – do wglądu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

 • od 4 do 8 miesięcy od zgłoszenia w USC jubileuszu 50 - lecia małżeństwa,
 • do miesiąca od daty otrzymania medali z Kancelarii Prezydenta RP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020, poz. 138),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2004 Nr 277, poz. 2743).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony w 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły nieprzerwanie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest tylko jeden raz, po przeżyciu 50 lat w jednym małżeństwie.
 • Organem uprawnionym do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania medalu jest w stosunku do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 • Urząd Stanu Cywilnego w Grudziądzu występuje do Wojewody z inicjatywą (projektem wniosku) nadania medali tylko wtedy, gdy zamieszkali w Grudziądzu Jubilaci (Jubilat) lub ich najbliższa rodzina zgłoszą jubileusz w USC.
 • Zgłaszając jubileusz należy pamiętać, że obowiązujące procedury powodują, że medale wręczane są w terminie od 4 do 8 miesięcy od dokonania zgłoszenia.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta list gratulacyjny.
 • Prezydent Grudziądza po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów o planowanym terminie uroczystego wręczenia odznaczeń celem potwierdzenia udziału w uroczystości.
 • Osoby przedstawione do odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.
 • Wnioski o nadanie Medali przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 - tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku, gdy rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 • Rola USC w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
 • W przypadku zgonu jednego z jubilatów po dacie przyznania odznaczenia przez Prezydenta RP, obydwa odznaczenia zostają wręczone pozostałemu przy życiu małżonkowi, w innym przypadku zostają zwrócone do Kancelarii Prezydenta RP.

23.06.2020