Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ (ŚLUB KONKORDATOWY)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • podanie o wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • zapewnienie,
 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zezwolenie Sądu na zawarcie małżeństwa,
 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • do wglądu: dokument tożsamości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Zapewnienie – jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10–15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest osobiście, przed wybranym KierownikiemUrzędu Stanu Cywilnego w Polsce, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

Ważne! Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być, więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

Termin ważności zapewnienia:

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 - miesięcy od daty jego sporządzenia.

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

 • zapewnienie,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, Sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
 • jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego) – odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem po-twierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • do wglądu: dokument tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),
 • jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się biegle językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej ze złożeniem zapewnienia, składa się w obecności tłumacza. Zapewnienie obecności tłumacza należy do osób zainteresowanych.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 5, tel. 56 45 10 371 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, •we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa do właściwego miejscowo USC,
 • nie podlega opłacie skarbowej wydanie 1 odpisu skróconego aktu małżeństwa po sporządzeniu aktu,
 • nie podlega opłacie skarbowej wydane zaświadczenie.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Wydział Finansowy PKO BP 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za sporządzenie aktu małżeństwa.

 


Termin i sposób realizacji

W ciągu 3 tygodni po dwukrotnym stawieniu się nupturientów w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019, poz. 2086),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463),
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318), • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy

 • Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną.
 • Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Grudziądzu - o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne Postanowienie Sądu jest wiążące dla Kierownika USC.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest celem przedłożenia go duchownemu. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
 • Każdy z małżonków składa oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniem o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
 • Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
 • Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
 • Zaświadczenie jest ważne 6 - miesięcy od daty sporządzenia.

Podanie w sprawie zawarcia związku małżeńskiego (do pobrania tutaj lub ).

23.06.2020