Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację zawierający informacje, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

Dokumenty wymagane do wniosku:
- dowód własności,
- dokumenty potwierdzające informację o włąścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze,
- dokument o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej jednostka była zarejestrowana,
- dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfi-kacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
- dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu me-chanicznego, także o jego mocy,
- dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
- dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
- dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
- dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
- dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
- dokument o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej doku-mentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 - dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zo-stały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
- dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu reje-stracyjnego,
- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Formularze (do pobrania tutaj )


Komórka organizacyjna

 1. w wersji elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą przy wykorzystaniu e-Usługi: http://interesant.reja24.gov.pl,
 2. wersji papierowej w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. gen. Sikorskiego 32-36, parter, pokój 10, tel. 56 45 10 226 lub 56 45 10 262 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godz. 7.00 – 13.30,
 3. Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (tylko pobranie wniosku do wypełnienia oraz uzyskanie informacji o procedurze)

Opłaty

Wysokość opłat związanych z rejestracją określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m., tj.:

 • 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
 • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 • 60 zł w przypadku wniosku o rejestrację jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji.

Opłaty związane z rejestracją należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, nr konta:
80 1020 5040 0000 6502 0085 9645 podając odpowiedni tytuł wpłaty zgodny ze złożonym wnioskiem.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru lub wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.


Podstawa prawna

 • ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
 • rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Grudziądz, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w zakresie rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;

3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

1. zbyciu lub nabyciu jednostki;

2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Sprzęt pływający powinien być oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny.

21.07.2021