Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej/ewidencji uczniowskich klubów sportowych (do pobrania tuta lub ).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego).

Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie, tel. 56 45 10 225,
 • Biuro Prezydenta, ul. Ratuszowa 1, pok. 201, tel. 56 45 10 201,
 • Wydział Kultury i Sportu, ul. Wybickiego 38/40, tel. 56 45 10 359 lub 348,
  w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7:00 – 13:30;
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 336 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 • Opłatę skarbową można uiszczać:
  • gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie lub ul. Mickiewicza 28/30, Biuro Obsługi Interesantów, parter, pok. 6, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.00, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz. 7.00 – 13.00.
  • przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z dopiskiem: „Opłata z tytułu wydania zaświadczenia”.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Grudziądza. Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wydanie kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji opłata skarbowa 5 zł (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego).
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

04.02.2022