Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEWÓZ Z ZAGRANICY ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH, KTÓRE POCHOWANE ZOSTANĄ NA TERENIE GRUDZIĄDZA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy sporządzony samodzielnie bądź na urzędowym formularzu (do pobrania tutaj  lub ). Wniosek sporządzony samodzielnie powinien zawierać następujące informacje:
  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
  2. datę i miejsce zgonu (kraj, miejscowość),
  3. wskazanie czy przewóz dotyczy zwłok czy szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok),
  4. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione (kraj, miejscowość),
  5. miejsce pochówku (cmentarz w Grudziądzu),
  6. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
  7. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania oraz numer i seria dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
  8. nr telefonu wnioskodawcy (inf. nie jest obowiązkowa).
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (jeżeli takiego udzielono) wg wzoru (do pobrania tutaj   lub ).
 5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli takiego udzielono); dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1, I piętro, pok. 212, tel. 56 45 10 284, fax 56 45 10 322, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.


Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (przyziemie) czynnej w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki 7.30 – 16.30, w piątki 7.00 – 13.00 (możliwość dokonania płatności kartą płatniczą) lub przekazać na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podmiotem uprawnionym do pochowania zwłok ludzkich są:

 1. pozostała rodzina osoby zmarłej:
  • małżonek (ka),
  • krewni zstępni np. córka, wnuczka, prawnuczka,
  • krewni wstępni np. matka, babcia, prababcia,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa np. rodzeństwo, wuj, ciotka, bratanek, siostrzeniec, dzieci rodzeństwa rodziców – kuzyni, rodzeństwo dziadków,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia – np. teść, teściowa, zięć, synowa.
 2. osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie wydania pozwolenia na przewóz z zagranicy zwłok/popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok: http://bip.grudziadz.pl/unzip/19011.dhtml

13.01.2023