Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony „Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych” (do pobrania tutaj ).
 2. Dowód osobisty lub w przypadku utraty dowodu osobistego do wglądu inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.
 3. Zabrać ze sobą telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w rejestrze danych kontaktowych w urzędzie. Na to urządzenie zostanie przesłany sms lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.
 4. Składając wniosek samodzielnie przez Internet należy przygotować: login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód oraz telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6, tel. 56 45 10 385, 40, I piętro pok. 17 tel. 56 45 10 382, 383 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (tylko pobranie wniosku do wypełnienia oraz uzyskanie informacji o procedurze)

Opłaty

Brak.


Termin i sposób realizacji

W urzędzie:
Wniosek realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. Po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający).
Przez internet:
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi on-line udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Przekazane dane muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem. Po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający).
Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U. poz. 2467),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE z 2016r., L 119/1).

Tryb odwoławczy

Nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.
 2. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.
 3. Dane do RDK może przekazać: osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego.
 4. Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
 5. W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się takie dane jak: imię, nazwisko, numer PESEL, jeden adres poczty elektronicznej, jeden numer telefonu komórkowego.
 6. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysyłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
 7. W przypadku zmiany danych – gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych – podlegają one automatycznej aktualizacji. Dotychczasowe dane przechowywane są w rejestrze przez okres 4 miesięcy od daty zmiany, po czym są automatycznie usuwane.
 8. Dane kontaktowe podlegają usunięciu z rejestru danych kontaktowych – z mocy prawa – na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zgonie osoby fizycznej, której te dane dotyczą.
 9. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną potwierdzone w urzędzie lub przez internet – można to zrobić później w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego.

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych  przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 
http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

29.12.2021