Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej trzy osoby, które w tym celu składają organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wariant z przedstawicielem reprezentującym – do pobrania tutaj lub , wariant z Zarządem i organem kontroli wewnętrznej – do pobrania tutaj lub , wariant z Zarządem – do pobrania tutaj lub ) zawierający dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL – przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia (oryginał);
 2. protokół z zebrania założycielskiego (oryginał) wraz z uchwałami (oryginały):
 • o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby,
 • o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,
 • o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej – z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków powołanych organów zgodnie z regulaminem;
 1. uchwalony regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli – zapisy stanowiące o przedstawicielu, zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzysze-nia i zaciągania zobowiązań majątkowych);
 2. lista wszystkich członków założycieli stowarzyszenia zwykłego (niemniej niż trzech), zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (oryginał).

UWAGA! dokumenty wymienione w pkt 1, 3 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Dokumenty wymienione w pkt 2 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.


Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, I piętro, pok. 16 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (złożenie wniosku)

Opłaty

 1. Brak
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego utworzenie stowarzyszenia zwykłego (po wpisaniu do ewidencji) jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Termin i sposób realizacji

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.
Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2021 r. poz. 1923),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
 • W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

W ewidencji zamieszcza się:

1) numer kolejny w ewidencji;
2) nazwę stowarzyszenia zwykłego, datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych zmian, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;
3) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
4) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
6) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
7) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
8) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
9) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis (art. 40a ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 40b ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa (art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. (art. 40b ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w (art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta pozostaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (art. 40 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

29.12.2021