Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku – Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania tutaj  lub ).


Komórka organizacyjna

 • Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, przyziemie Ratusza, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 lub Biuro Gospodarki Odpadami, ul. Sikorskiego 32/36, parter pok. 2, tel. 56 45 10 335 lub 56 45 10 220, w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00-13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel.56 46 59 288 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.),
 • uchwała nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • uchwała nr LXIII/536/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Grudziądza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji określonej powyżej oraz dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

05.01.2023