Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Grudziądzu

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH (OSOBOWO-ADRESOWYCH) Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GRUDZIĄDZA ORAZ REJESTRU PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL” (do pobrania tutaj ). 
  Wniosek taki można złożyć drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego lub interesu prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe.
 3. Wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych – jeśli osoba występuje z wnioskiem o udostępnienie danych innej osoby, ale nie może swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę.
 4. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
 5. Jeśli o udostępnienie danych wnosi pełnomocnik wnioskodawcy legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wypełniony wniosek o udostępnienie danych wraz z dowodem wniesienia opłaty za udostępnienie danych 31,00 złotych oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 złotych.
 6. Dowód osobisty (do wglądu).

Komórka organizacyjna

 • Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pok. 16, tel. 56 45 10 406 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 17.00, w piątek w godz. 7.00 – 13.30.
 • Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, tel. 56 45 10 337 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. (złożenie wniosku)

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) wynosi 31,00 zł, którą można uiścić w Kasie, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Mickiewicza 28/30, parter, pok. 6 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.00, we wtorek w godz. 7.30 – 16.30, w piątek w godz. 7.00 – 13.00 albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645
tytuł wpłaty: opłata za udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (tj. jednemu z rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnemu (tj. dziecku, wnukowi, prawnukowi) lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

W terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 1 miesiąca.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 • art. 46, art. 47 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781),
 • art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119/1).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z Rejestru mieszkańców lub Rejestru PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Zgodnie z art. 47 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności – wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

WAŻNE
Od dnia 1 lipca 2019 r. w związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. kompetencje w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL uzyskały organy gmin.
Każdy wnioskodawca, który jest podmiotem publicznym (art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności) i nie ma dostępu do teletransmisji danych (brak pozytywnej decyzji teletransmisyjnej), ma limit udostępnień w postaci trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym. W przypadku jego przekroczenia podmiot publiczny w celu uzyskania kolejnych danych będzie zmuszony zawnioskować do ministra właściwego do spraw informatyzacji o dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych lub poczekać na odnowienie się limitu w nowym roku kalendarzowym, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia.

W przypadku wniosków o udostępnienie danych, które zostały skierowane przez tzw. podmioty prywatne (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności), licznik udostępnień nie obowiązuje.

UWAGA!
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce: Urząd Miejski -> Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

http://bip.grudziadz.pl/strony/16837.dhtml

19.08.2022