drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE POKRYWANIA NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM I POBOROWYM

Wymagane dokumenty

wniosek żołnierza/poborowego uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierza/poborowego samotnego (do pobrania tutaj lub )

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony, do wniosku należy dołączyć:

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego oraz zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności żołnierza, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

Sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. Nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje

Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za samotnych, lub za osoby posiadające na utrzymaniu członków rodziny:

żołnierzy

poborowych

Należności mieszkaniowych za żołnierza lub poborowego nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:

Nie pokrywa się należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej 30 dni.

01.03.2018