drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Grudziądzu

Tytuł sprawy

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE ZAROBKI ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE

Wymagane dokumenty

Sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Strażacka 1, pok. Nr 7a, tel. 56 45 10 289 wew. 34 lub 56 46 22 771 lub Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1 przyziemie, tel. 56 45 10 225, 228, 304, 424 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki przysługuje żołnierzowi, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godz. odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy. Świadczenie nie przysługuje żołnierzowi rezerwy, jeśli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki nie może być wyższa od 1/21 do 2,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

30.07.2018